นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Password
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : -
035436175
นางจรรยา สุขเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
035436175
นางอังสฎา ศรีกัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035436175
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
035436175
นายจรูญ โพรามาต
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
035436175
นางศิริลักษณ์ เรียบเรียง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
035436175
นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
035436175
นายณรงค์ บานไม่รู้โรย
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
035436175
นางสาววีรวรรณ ละอองบัว
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
035436175
นายอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035436175
นางสาวนัดดาว หลั่งแร่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
035436175
นางพิมพ์ใจ ผิวชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
035436175
นางสาวอรนุช นามปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
035436175
นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
035436175
นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
035436175
นางสาวบังอร ชัยวันดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035436175
นางสาวภัทราวดี น้อยแพงดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
035436175
นายปิยะณัฐ ศรีบุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่นักการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
035436175


วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com